انتشارات

راهنمای پذیرش و خدمات شرکت های خلاق

راهنمای پذیرش و خدمات شرکت های خلاق

گزارش برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق

گزارش برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق  

راهنمای حمایت و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

راهنمای حمایت و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم

سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم