انتشارات

گزارش برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق

۳

خرداد ۱۴۰۱

گزارش برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق

گزارش برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق  

کتابچه حمایت و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

۳

خرداد ۱۴۰۱

کتابچه حمایت و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

کتابچه حمایت و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم

۳

خرداد ۱۴۰۱

سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم

سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم