انتشارات

گزارش برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق

۳

خرداد ۱۴۰۱

گزارش برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق

گزارش برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق  

راهنمای حمایت و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

۲۵

مرداد ۱۴۰۱

راهنمای حمایت و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

راهنمای حمایت و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم

۳

خرداد ۱۴۰۱

سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم

سند ملی توسعه فناوریهای فرهنگی و نرم