حوزه های خانه خلاق و نوآوری

پی نمایی (کمیک استریپ)

۱۲

مرداد ۱۴۰۱

پی نمایی (کمیک استریپ)

پی نمایی (کمیک استریپ) پی نمایی (کمیک استریپ) پی نمایی (کمیک استریپ) پی نمایی (کمیک استریپ) پی نمایی (کمیک استریپ) پی نمایی (کمیک استریپ) پی نمایی (کمیک استریپ)

ادامه مطلب
هنرهای تجسمی و نمایشی

۲۲

آذر ۱۴۰۰

هنرهای تجسمی و نمایشی

هنرهای تجسمی و نمایشیهنرهای تجسمی و نمایشیهنرهای تجسمی و نمایشیهنرهای تجسمی و نمایشیهنرهای تجسمی و نمایشیهنرهای تجسمی و نمایشیهنرهای تجسمی و نمایشیهنرهای تجسمی و نمایشی

ادامه مطلب
مد و پوشش

۲۲

آذر ۱۴۰۰

مد و پوشش

مد و پوشش مد و پوشش مد و پوشش مد و پوشش مد و پوشش مد و پوشش مد و پوشش مد و پوشش مد و پوشش مد و پوشش مد و پوشش مد و پوشش مد و پوشش مد و پوشش مد و پوشش مد و پوشش

ادامه مطلب
مالی، سرمایه گذاری، بیمه

۲۲

آذر ۱۴۰۰

مالی، سرمایه گذاری، بیمه

مالی، سرمایه گذاری، بیمه مالی، سرمایه گذاری، بیمه مالی، سرمایه گذاری، بیمه مالی، سرمایه گذاری، بیمه مالی، سرمایه گذاری، بیمه مالی، سرمایه گذاری، بیمه مالی، سرمایه گذاری، بیمه مالی، سرمایه گذاری، بیمه

ادامه مطلب
گیاهان دارویی و طب سنتی

۲۲

آذر ۱۴۰۰

گیاهان دارویی و طب سنتی

گیاهان دارویی و طب سنتی گیاهان دارویی و طب سنتی گیاهان دارویی و طب سنتی گیاهان دارویی و طب سنتی گیاهان دارویی و طب سنتی گیاهان دارویی و طب سنتی گیاهان دارویی و طب سنتی

ادامه مطلب
کتاب، تولید محتوا، چاپ و نشر

۲۲

آذر ۱۴۰۰

کتاب، تولید محتوا، چاپ و نشر

طراحی، معماری و ساختمان طراحی، معماری و ساختمان طراحی، معماری و ساختمان طراحی، معماری و ساختمان طراحی، معماری و ساختمان طراحی، معماری و ساختمان طراحی، معماری و ساختمان

ادامه مطلب