خدمات

حمایت از تناسب سازی و تجهیز خانه های خلاق و نوآوری

۱۹

دی ۱۴۰۰

حمایت از تناسب سازی و تجهیز خانه های خلاق و نوآوری

کمک هزینه اختصاص یافته بر اساس طرح و برنامه تناسب سازی ارائه شده

کمک هزینه سرمایه بذری

۱۹

دی ۱۴۰۰

کمک هزینه سرمایه بذری

تامین کمک هزینه تشویقی ستاد با توجه به منابع، زیرساخت ها و امکانات

پذیرش خانه های خلاق به عنوان مبادی شرکت های خلاق

۱۹

دی ۱۴۰۰

پذیرش خانه های خلاق به عنوان مبادی شرکت های خلاق

دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق، خانه های خلاق و مراکزی را دارای فرآیندهای پذیرش، استقرار و توسعه کسب و کار باشند را پس از بررسی تایید می نماید

خدمات مشاوره و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

۱۹

دی ۱۴۰۰

خدمات مشاوره و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

ارائه خدمات مشاوره و انتقال دانش و تجربیات به نهاد عامل و تیم مجری به منظور ایجاد و توسعه خانه خلاق و نوآوری.