خدمات

حمایت از تناسب سازی و تجهیز خانه های خلاق و نوآوری

کمک هزینه اختصاص یافته بر اساس طرح و برنامه تناسب سازی ارائه شده

کمک هزینه سرمایه بذری

تامین کمک هزینه تشویقی ستاد با توجه به منابع، زیرساخت ها و امکانات

پذیرش خانه های خلاق به عنوان مبادی شرکت های خلاق

دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق، خانه های خلاق و مراکزی را دارای فرآیندهای پذیرش، استقرار و توسعه کسب و کار باشند را پس از بررسی تایید می نماید

خدمات مشاوره و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

ارائه خدمات مشاوره و انتقال دانش و تجربیات به نهاد عامل و تیم مجری به منظور ایجاد و توسعه خانه خلاق و نوآوری.