عمومی

نحوه ثبت نام رویداد

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق پرتال خانه های خلاق ثبت نام و اقدام به تکمیل پرونده نمایند.

نحوه ثبت نام پرتال خانه های خلاق و نوآوری

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق پرتال خانه های خلاق ثبت نام و اقدام به تکمیل پرونده نمایند.