فضاهای کار اشتراکی

مرکز نوآوری اکباتان

۲۸

آبان ۱۴۰۲

مرکز نوآوری اکباتان

فضای کار اشتراکی مرکز نوآوری اکباتان

ادامه مطلب
 خانه خلاق و نوآوری هومیآنا

۸

آبان ۱۴۰۲

خانه خلاق و نوآوری هومیآنا

فضای کار اشتراکی خانه خلاق و نوآوری هومیآنا

ادامه مطلب
فضای کار اشتراکی خانه خلاق و نوآوری آفتاب

۷

آبان ۱۴۰۲

فضای کار اشتراکی خانه خلاق و نوآوری آفتاب

فضای کار اشتراکی            خانه خلاق و نوآوری آفتاب 

ادامه مطلب
پردیس نوآوران خلاق بهارستان

۷

آبان ۱۴۰۲

پردیس نوآوران خلاق بهارستان

فضای کار اشتراکی پردیس نوآوران خلاق بهارستان

ادامه مطلب
کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر

۷

آبان ۱۴۰۲

کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر

فضای کار اشتراکی کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر

ادامه مطلب
سرای نوآوری صنایع خلاق

۲۱

آذر ۱۴۰۲

سرای نوآوری صنایع خلاق

فضای اشتراکی سرای نوآوری صنایع خلاق

ادامه مطلب
12