ماهنامه

ماهنامه زیست بوم خلاق بهمن 1400

◀️  یادداشت ها، مقالات تخصصی
◀️  گزارش عملکرد دبیرخانه خلاق
◀️  مصاحبه با شرکت های خلاق
◀️  ویترین اپلیکیشن های ایرانی
◀️  معرفی کتاب های کارآفرینی و کسب و کار
و...

فصلنامه زیست بوم زمستان 1400

 یادداشت ها، مقالات تخصصی
◀️  گزارش عملکرد دبیرخانه خلاق
◀️  مصاحبه با شرکت های خلاق
◀️  ویترین اپلیکیشن های ایرانی
◀️  معرفی کتاب های کارآفرینی و کسب و کار