همکاران

ستاد توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی

ستاد توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی

زیست بوم شرکت های خلاق

زیست بوم شرکت های خلاق

صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی

ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی

صندوق پژوهش و فناوری کریمه

صندوق پژوهش و فناوری کریمه

12