همکاران

معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری

ستاد توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی

ستاد توسعه گیاهان دارویی و طب سنتی

زیست بوم شرکت های خلاق

زیست بوم شرکت های خلاق

صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق نوآوری و شکوفایی

ستاد فناوری‌های نرم و صنایع خلاق

ستاد فناوری‌های نرم و صنایع خلاق

ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی

ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی

12