خانه خلاق و نوآوری فرآيند [كار] خانه هنر، طراحی و ساخت

  خانه خلاق و نوآوری فرآيند [كار] خانه هنر، طراحی و ساخت
تایید شده
نام شرکت:   فرآيند بنيان معماری شناسه ملی شرکت:   14005932607 شماره ثبت:   1224
مدیرعامل:   يحيي نوریان نوع شرکت:   سهامی خاص نام تجاری:   فرآيند بنيان معماری
شماره تماس:   2176251251 وب سایت:    ایمیل:   iranfabfactory@gmail.com
آدرس:   تهران تهران تهران، خيابان آزادي، بلوار اكبري، خيابان قاسمي شرقي، پلاك ،٧٩كارخانه هنر طراحي و ساخت
ماهیت شرکت:   خصوصی تایید دانش بنیان ندارد تایید خلاق ندارد
تشریح اهداف:
  

مدل درآمدي فعلي كارخانه طراحي و ساخت بر مبناي ارائه خدمات ساخت و ساخت ديجيتال، ارائه خدمات طراحي، ارائه فضاي كار اشتراكي و كارگاه اشتراكي، آموزش و ترويج است. برخی از مخاطبان ما در قالب پلان عضويت اشتراکی از خدمات استفاده می کنند و برخی خود خدمات را مستقلا و در قالب يک واحد خدماتی تهيه می

توضیحات تکمیلی:
  

تيم حاضر فبلب ايران از سال ١٣٨٩و در قالب استوديو طراحي معماري آغاز به كار مشترك و تيمي كرد. در سال ١٣٩٣و پس از ٥سال تجربه كار حرفهاي در حوزه طراحي معماري و نيز آموزش طراحي و هنر در فضاهاي آكادميك كشوري، ايده شكلدهي فبلب ايران رقم ميخورد. فبلب آزمايشگاهي بود كه از مسير »ساختن« و »تجربه« بر پژوهش طراحي تمركز داشت. فبلب ايران در سال ٩٥و با دعوت مسئولين محترم پارك فناوري پرديس، با تاسيس شركت فرايند بنيان معماري و با كسب مجوز واحد فناوري، در پارك پرديس مستقر ميشود و تاكنون در پارك پرديس به فعاليت ادامه ميدهد. شركت فرآيند بنيان معماري شركتي دانشبنيان است كه در دو حوزهي تجاريسازي و نيز توسعهگري نواحي نوآور حائز رتبه دانشبنيانيست. اين مجموعه از سوي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري به عنوان شتابدهندهي تخصصي نيز شناخته ميشود و با حمايت مسئولين محترم پارك فناوري پرديس و نيز مشاركت معاونت علمي طرح توسعهي فبلب در تهران را تحت عنوان و برنامه ]كار[خانه طراحي و هنر ) (FABFactoryرا نيز پيادهسازي كردهاست كه اين ]كار[خانه ، خانهاي براي كسب و كارهاي حوزه هنر و طراحيست و با الگوي خانههاي خلاق نزديكي زيادي دارد