تاسیس «آزمایشگاه تاثیر» در قالب نخستین طرح پیشران کارگروه نوآوری اجتماعی


تاسیس «آزمایشگاه تاثیر» در قالب نخستین طرح پیشران کارگروه نوآوری اجتماعی

به گزارش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این طرح در شرایط فعلی زیست بوم نوآوری می تواند مفهوم و کارکردهای اصیل نوآوری اجتماعی را به عنوان یک ضرورت در برنامه های توسعه کشور به خصوص در حوزه سرمایه گذاری در اقتصاد خلاق و  دانش بنیان معرفی نموده و استقرار دهد.

 

همچنین طرح مذکور مفاهیم مرتبط با ارزشیابی ارزیابی و بررسی را برآورده می‌کند از این رو، تاسیس آزمایشگاه تاثیر می‌تواند نقطه عطفی در راستای زیست بوم نوآوری، نوآوری اجتماعی و کلان پروژه های توسعه ای کشور قلمداد شود. ارزیابی و ارزشیابی پدیده ها، سیاست ها، اقدامات، برنامه ها و رخدادهای مختلف همواره راهی برای حصول نتیجه از اثربخشی آنان قلمداد می شود. 

 

در این راستا، طراحی سازوکاری که پیش از هرگونه اقدام، همزمان با آن یا پس از استقرار، نتایج طرح های فناورانه و نوآورانه را بررسی کرده و از هم راستایی آنان با اهداف از پیش تعیین شده اطمینان حاصل کند، بسیار حیاتی تلقی می شود.

 

در این بافتار، آزمایشگاه تأثیر، به عنوان یک آزمایشگاه حوزه علوم انسانی و هم تراز با آزمایشگاه های سیاستی و حکمرانی (Policy Lab) ولی با جامعه هدف و کارویژه های کیفی و کمی تر و با هدف ارزیابی و ارزشیابی تاثیرات واقعی، عینی و ملموس طرح های توسعه ای با اولویت طرحهای سرمایه گذاری تعریف می شود. بر این اساس، تأسیس و توسعه آزمایشگاه تأثیر می تواند حلقه مفقوده حکمرانی در چرخه سیاستگذاری پیشرفت و توسعه با اولویت سرمایه گذاری در ایران را شکل دهی نماید.

 

در فاز اول تمرکز اقدامات آزمایشگاه تأثیر بر روی بررسی تأثیرات اجتماعی به عنوان نقطه کانونی تأسیس و ورود می باشد ولی در ادامه فعالیت، برخی دیگر از حوزه های مرتبط با سرمایه گذاری همچون درختواره توسعه و ارزیابی اثر فناوری نیز در دستورکار قرار دارد.

 

اهداف آزمایشگاه تأثیر

 

آزمایشگاه تأثیر به طور کلی به ارزیابی و ارزشیابی تأثیرات و اثربخشی طرحها، سیاستها، برنامه ها و اقدامات مختلف درحوزه های موضوعی خاص پرداخته و به منظور بهبود فرآیند تصمیمگیری و سیاستگذاری، افزایش اثربخشی و کارایی اقدامات تأسیس شده است و به عبارت دقیقتر، اهداف زیر را دنبال میکند:

1. ارزیابی اثربخشی: یکی از اهداف اصلی آزمایشگاه تأثیر، اندازهگیری و ارزیابی اثربخشی طرحها، سیاستها و نهادها (سازمانی و استارت آپی) به صورت دقیق تر، تأثیرات واقعی و ملموس

دستاوردهای مورد انتظار/محتمل است. این اثربخشی میتواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نتایج هر اقدام توسعه محور، مورد بررسی قرار گیرد.

2. تحلیل تأثیرات جانبی: آزمایشگاه تأثیر همچنین به تحلیل تأثیرات جانبی یا غیرمستقیم طرحها و سیاستها میپردازد. این تحلیل در موارد بسیاری نتایج غیرمنتظره و اثرات فرعی را نیز مورد بررسی قرار دهد.

3. تصریح بر اهمیت پرداختن به مسائل عمومی با تمرکز بر حوزه سیاستی: آزمایشگاه تأثیر به بررسی اهمیت مسائل و نیازهای عمومی میپردازد و سعی میکند تا تأثیرات اقدامات بر جوامع و شبکه های تشکیل دهنده جامعه را ارزیابی نموده و راهکارهایی برای بهبود آن ها ارائه دهد.و….

 

همچنین دستاورد تأسیس آزمایشگاه تأثیر در حوزه سرمایه گذاری در کشور شامل دو نوع عمومی و اختصاصی هستند.

الف: دستاوردهای عمومی:

1. توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور: عدم توسعه زیست بوم سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور جای هرگونه آزمون و خطا در حوزه سرمایه گذاری یا سرمایه گذاری نامطلوب بدون خروجی ملموس را از بین برده است که توجه به نتایج آزمایشگاه تأثیر می تواند به توسعه زیست سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور کمک بسزایی کند.

2. تصمیم گیری اساسی: سرمایه گذاری ها و پروژه های مختلف میتوانند آثار مخرب یا تعدیل نشده ای برای اقتصاد کشور داشته باشند. آزمایشگاه تأثیر میتواند با ارزیابی دقیق تأثیرات اجتماعی، مالی و اقتصادی این پروژه ها به تصمیم گیران کمک کند تا تصمیمات بهتر و اصولیتری بگیرند.

3. حداقل سازی ریسک ها: سرمایه گذاریها همواره با ریسک هایی همراه هستند. آزمایشگاه تأثیر میتواند با ارزیابی دقیق ریسکهای مختلف و تأثیرات آنها، به کاهش حداقلی این مخاطرات کمک کند.

و….

ب: دستاورد های اختصاصی (با تکیه بر اثرات اجتماعی):

1. مدیریت تعامل با جامعه: اجرای طرح های سرمایه گذاری ممکن است به تعاملاتی با جامعه محلی نیاز داشته باشد. آزمایشگاه تأثیر اجتماعی میتواند به تعامل بهتر با جامعه کمک کند و نیازها و نگرانیهای جامعه را به طور دقیق تر شناسایی نماید.

2.تعادل اجتماعی: طرح های سرمایه گذاری میتوانند تأثیرات نامتوازن بر جوامع داشته و باعث تشدید اختلافات اجتماعی شوند؛ آزمایشگاه تأثیر اجتماعی میتواند به تعادل اجتماعی کمک کرده و به انعطاف در تصمیمگیری ها منجر شود.

3. توسعه پایدار: طرح های سرمایه گذاری می توانند تأثیرات طولانی مدت عمیقی بر اجتماع داشته باشند. آزمایشگاه تأثیر اجتماعی میتواند با ارزیابی تأثیرات طرحها در دوره های طولانی و تحت شرایط مختلف به بهینه سازی زیست پذیری افراد در جامعه کمک نماید.