حمایت از تناسب سازی و تجهیز خانه های خلاق و نوآوری

حمایت از تناسب سازی و تجهیز خانه های خلاق و نوآوری

حمایت از تناسب سازی و تجهیز خانه های خلاق و نوآوری

ستاد با توجه به منابع، کمک هزینه ای برای تناسب سازی و تکمیل تجهیزات خانه های خلاق و نوآوری در قالب تسهیلات ارائه می کند. این کمک متناسب با منابع در اختیار، میزان فضا اختصاص داده شده، تعداد افراد و تیم های قابل استقرار، تنوع فعالیت های تعریف شده برای خانه خلاق و نوآوری و همچنین اولویت استان های محروم، مستعد و حوزه های تخصصی صنایع خلاق می باشد.