خدمات مشاوره و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

خدمات مشاوره و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

خدمات مشاوره و راه اندازی خانه های خلاق و نوآوری

ارائه خدمات مشاوره و انتقال دانش و تجربیات به نهاد عامل و تیم مجری به منظور ایجاد و توسعه خانه خلاق و نوآوری.
برخی از این خدمات عبارتند از:
•    مشاوره حقوقی
•    مشاوره مالکیت فکری
•    مشاوره مالیاتی
•    مشاوره تامین اجتماعی
•    مشاوره مالی
•    مشاوره توسعه بازار
•    مشاوره صادرات