سرفصل های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

سرفصل های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
  • سوالات متداول

سرفصل های حمایتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

-    حمايت از تناسب سازی محل خانه خلاق و نوآوری
-    حمایت از تجهیز خانه های خلاق و نوآوری
-    خدمات مشاوره و راه اندازی خانه های خلاق نوآوری
-    حمایت از تامین سرمایه بذری برای تیم های مستقر در خانه های خلاق و نوآوری
-    پذيرش خانه های خلاق به عنوان مبادی دارای صلاحیت شناسايی و معرفی شرکت های خلاق