شرایط مجری خانه خلاق و نوآوری

شرایط مجری خانه خلاق و نوآوری
  • سوالات متداول

شرایط مجری خانه خلاق و نوآوری

- دارای تجربه کافی در زمینه مورد نظر و آشنایی با کسب و کارهای نو

- محل ایجاد خانه خلاق متناسب با حوزه فعالیت و حداقل به متراژ زیربنای 500 متر مربع در تملک متقاضی و یا در اجاره حداقل 3 ساله متقاضی

- محل معرفی شده در منطقه جغرافیایی در دسترس استارتاپهای مرتبط باشد.

- در منطقه جغرافیایی مورد نظر خانه خلاق و نوآوری هم رشته دیگری نباشد.

- متقاضی دارای برنامه مناسب برای گردش کار خانه خلاق و نوآوری ارائه نماید.

- متقاضی دارای طرح اقتصادی مناسب برای اداره خانه خلاق و نوآوری و توان مالی مناسب برای اداره خانه خلاق و نوآوری در قالب مسئولیت اجتماعی باشد.

- دارای نیروی انسانی متخصص و مرتبط برای اداره خانه خلاق ونوآوری باشد.

- متقاضیان برای ایجاد خانه خلاق در شهرهای مناطق محروم و  مجموعه های مستقر در مراکز نوآوری و کارخانه های نوآوری، در اولویت قرار دارند.