نحوه ثبت نام طرح/ایده

نحوه ثبت نام طرح/ایده

شرایط ایجاد طرح

مجموعه های علاقمند به فعالیت در طرح هامی توانند با رعایت شرایط زیر نسبت به درخواست ایجاد طرح اقدام نمایند: