پذیرش خانه های خلاق به عنوان مبادی شرکت های خلاق

پذیرش خانه های خلاق به عنوان مبادی شرکت های خلاق

پذیرش خانه های خلاق به عنوان مبادی شرکت های خلاق

خانه های خلاق و نوآوری که دارای فرآیند پذیرش، استقرار استارتاپها و توسعه کسب و کار آنها باشند را پس از بررسی به عنوان مبادی شناسایی و معرفی شرکت های خلاق تائید می نماید. خانه های خلاق و نوآوری منتخب می توانند شرکت های خود را که دارای شرایط لازم برای پذیرش به عنوان شرکت خلاق هستند را برای استفاده از مزایا و حمایت های برنامه خلاق به دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکتهای خلاق معرفی نمایند.