کمک هزینه سرمایه بذری

کمک هزینه سرمایه بذری

کمک هزینه سرمایه بذری

ستاد با توجه به منابع، زیرساخت ها و امکانات در اختیار خود و با توجه به عملکرد خانه های خلاق و نوآوری، مبالغی را تحت عنوان کمک به سرمایه بذری به خانه های خلاق و نوآوری پرداخت میکند تا صرف بلوغ و توسعه استارتاپهای مستقر گردد.