کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر در یک نگاه


کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر در یک نگاه

کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر در یک نگاه

 

در این مکتوب ضمن آشنایی با واحدهای مستقر و مرور فعالیت‌های آمپر در سالی که گذشت با استارت‌اپ‌های کارخانه نیز آشنا می‌شویم.

دانلود