حمایت از عضویت خانه های خلاق و نوآوری در انجمن فضاهای کار اشتراکی


حمایت از عضویت خانه های خلاق و نوآوری در انجمن فضاهای کار اشتراکی

با توجه به رایزنی های انجام شده توسط دبیرخانه واحدهای خلاق با انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران و پیرو جلسه مدیران خانه های خلاق و نوآوری با حضور دبیر انجمن فضاهای کار اشتراکی، مبلغ ورودیه انجمن کار اشتراکی برای خانه های خلاق و نوآوری متقاضی، به طور کامل توسط ستاد توسعه فناوری های فرهنگی و نرم پرداخت خواهد شد.

همچنین امکان پرداخت مبلغ اشتراک سالیانه به صورت اقساط برای خانه های خلاق و نوآوری فراهم شد. جعفرپور دبیر انجمن فضاهای کار اشتراکی از جمله مزیت های عضویت در انجمن مذکور را کمک به ارتقای سطح خدمات، هماهنگی برای گفت و گو با نهادها و سازمان های تصمیم گیر و سیاست گذار جهت رفع موانع و مشکلات فضاهای کار اشتراکی، ایجاد شبکه و ارتباط مستمر میان اعضا برای هم افزایی، برشمرد.ضمناً خانه های خلاق و نوآوری با عضویت در انجمن فضاهای کار اشتراکی می توانند به عنوان یک عضو موظف در مجمع سالیانه حضور پیدا کرده و نسبت به قوانین و سیاست های انجمن اظهار نظر و موارد مد نظر خود را به تصویب برسانند.