فراخوان ارائه تسهیلات به شرکت های خلاق در سال 1401


فراخوان ارائه تسهیلات به شرکت های خلاق در سال 1401

با هدف کمک به تداوم کسب و کار شرکت های خلاق فعال در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و آسیب دیده ناشی از اختلالات اینترنت، به شرکت های خلاق با شرایط زیر تسهیلات ارائه می گردد:
•    نرخ سود: 9%
•    دوره پرداخت: یک مرحله
•    دوره تنفس و بازپرداخت: 12 ماه (3ماه تنفس و 3 مرحله بازپرداخت طی 9 ماه)

•    ضوابط 
1- شرکت های خلاق فعال در کسب و کارهای اینترنتی و آسیب دیده ناشی از اختلالات اینترنت درصورتی که شرایط زیر را دارا باشند از این تسهیلات برخوردار می شوند:
الف) قبل از مرداد 1401 فروش از طریق شبکه های اجتماعی فیلتر شده داشته و پس از اعمال فیلترینگ، فروش آنها کاهش شدید داشته است.
ب) تعداد نصب، کاربر فعال، میزان بازدید یا ترافیک داده آن ها در مهر 1401 نسبت به مرداد 1401، حداقل 20 %  کاهش داشته باشد.
ج) شرکت در 6 ماهه اول سال 1401 دارای فروش فصلی باشد.
تبصره : لازم به ذکر است با عنایت به مذاکرات بعمل آمده با صندوق نوآوری و شکوفایی، چنانچه شرکت علاوه بر بند "ج"  یکی از دو بند الف یا ب را احراز کرده باشد، مشمول شرایط خواهد بود. 
2- مبلغ تسهیلات برای هر شرکت معادل 6 برابر حقوق و دستمزد مهرماه 1401 بر اساس لیست بیمه مهرماه 1401، تا سقف 3 میلیارد ریال ارائه شده پرداخت می شود.
3- این تسهیلات تا سقف 2 میلیارد ریال با اخذ چک و سفته و بیش از آن با اخذ چک و سفته ظهرنویسی شده توسط ضامن معتبر قابل پرداخت است.
4- شرکت های خلاق آسیب دیده در صورت احراز آسیب دیدگی (با توجه به شرایط مذکور در بند 1 توسط دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت¬های خلاق، از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی به صندوق های پژوهش و فناوری عامل، برای اخذ وام معرفی می شوند.
5- پرداخت تسهیلات منوط به انجام مراحل اعتبارسنجی توسط صندوق پژوهش و فناوری و تأیید اعتبار توسط صندوق خواهد بود.
6- قابل توجه اینکه شرکتهای مشمول ماده 141 قانون تجارت و یا فاقد ضامن معتبر و یا فاقد چک صیادی در فرایند اعتبارسنجی با مشکل مواجه خواهند شد.
 

تذکر: شرکت های خلاقی که تاکنون اقدام به درخواست تسهیلات مذکور کرده اند، از ثبت نام مجدد خودداری نمایند

 

ثبت نام (کلیک کنید)