ایده

خانه خلاق و نوآوری اشراق برگزار می کند| رویداد ملی سقاخونه

۱۳

دی ۱۴۰۱

خانه خلاق و نوآوری اشراق برگزار می کند| رویداد ملی سقاخونه

با حمایت خانه خلاق و نوآوری اشراق و شهرداری زیارت؜‌شهرهایِ ایران، فرصتی ایجاد کردند تا هرکس ایده؜‌ی نوآورانه‌؜ای در حوزه زیارت دارد، برای تجاری‌سازیِ ایده‌؜ی خودش وارد این رویداد شده و ضمن دریافت جایزه، از فرصت و حمایت‌؜های ملّی و استانی برای تولید و عرضه؜‌ی محصول و خدمت خلاقانه؜‌ا؜ش بهره بگیرید.

ادامه مطلب