فضای_اشتراکی

امکان عضویت خانه‌های‌خلاق و نوآوری ایران در انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران

۳

تیر ۱۴۰۲

امکان عضویت خانه‌های‌خلاق و نوآوری ایران در انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران

به موجب توافق انجام شده بین دبیرخانه واحدهای خلاق و انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران، امکان عضویت خانه های خلاق و نوآوری ایران در این انجمن فراهم شد.امید است با این اقدام، گام موثری در راستای هم افزایی فعالین زیست بوم نوآوری کشور و رفع محدودیت‌های آنان برداشه شود.

ادامه مطلب