فضای_کار_اشتراکی

حمایت از عضویت خانه های خلاق و نوآوری در انجمن فضاهای کار اشتراکی

۲۴

آبان ۱۴۰۲

حمایت از عضویت خانه های خلاق و نوآوری در انجمن فضاهای کار اشتراکی

با توجه به رایزنی های انجام شده توسط دبیرخانه واحدهای خلاق با انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران و پیرو جلسه مدیران خانه های خلاق و نوآوری با حضور دبیر انجمن فضاهای کار اشتراکی، مبلغ ورودیه انجمن کار اشتراکی برای خانه های خلاق و نوآوری متقاضی، به طور کامل توسط ستاد توسعه فناوری های فرهنگی و نرم پرداخت خواهد شد.

ادامه مطلب
 خانه خلاق و نوآوری هومیآنا

۸

آبان ۱۴۰۲

خانه خلاق و نوآوری هومیآنا

فضای کار اشتراکی خانه خلاق و نوآوری هومیآنا

ادامه مطلب
فضای کار اشتراکی خانه خلاق و نوآوری آفتاب

۷

آبان ۱۴۰۲

فضای کار اشتراکی خانه خلاق و نوآوری آفتاب

فضای کار اشتراکی            خانه خلاق و نوآوری آفتاب 

ادامه مطلب
پردیس نوآوران خلاق بهارستان

۷

آبان ۱۴۰۲

پردیس نوآوران خلاق بهارستان

فضای کار اشتراکی پردیس نوآوران خلاق بهارستان

ادامه مطلب
کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر

۷

آبان ۱۴۰۲

کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر

فضای کار اشتراکی کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر

ادامه مطلب
سرای نوآوری صنایع خلاق

۲۱

آذر ۱۴۰۲

سرای نوآوری صنایع خلاق

فضای اشتراکی سرای نوآوری صنایع خلاق

ادامه مطلب
12