لباس

فراخوان گام دوم رویداد ملی سه گام (مسابقه طراحان لباس)

۲

اردیبهشت ۱۴۰۲

فراخوان گام دوم رویداد ملی سه گام (مسابقه طراحان لباس)

فراخوان گام دوم رویداد ملی سه گام (مسابقه طراحان لباس)

پیوند طراحان و تولیدکنندگان  منسوجات سنتی و صنایع دستی مرتبط با طراحی لباس امروز ایرانی
رویداد ملی سه گام، رخدادی با هدف پیوند هنرمندان طراح لباس با هنرمندان نساجی سنتی، رودوزیهای سنتی، چاپهای سنتی به منظور تجاری سازی در هم گرایی شاخه های مرتبط با طراحی لباس و استفاده از ظرفیت هنرهای ملی و بومی متناسب مخاطب امروز ایرانی است.

ادامه مطلب